CEL POLITYKI

Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników usług świadczonych w domenie https://solid-partner.pl oraz klientów i kontrahentów przygotowano niniejszą politykę prywatności, która jest stosowana przez Solid Partner Księgowość Sp. z o.o., ul. Walerego Sławka 30/23, 40-833 Katowice, NIP: 6342961208 będącym właścicielem i zarządzającym tym serwisem.

Niniejsza polityka stanowi również formę klauzuli informacyjnej dla osób, których dane przetwarzane są przez Solid Partner Księgowość Sp. z o.o. i zawiera informacje wymagane w artykule 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług serwisu lub usług firmy jest Solid Partner Księgowość Sp. z o.o., ul. Walerego Sławka 30/23, 40-833 Katowice, NIP: 6342961208, zwana dalej administratorem danych. Kontakt z firmą Solid Partner Księgowość Sp. z o.o. jest również możliwy drogą elektroniczną pisząc na adres: marketing@solid-partner.pl

PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe użytkowników serwisu, usług świadczonych w domenie https://solid-partner.pl oraz usług świadczonych w ramach nawiązanego kontaktu czy zawartych umów przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku (dalej zwanym Rozporządzeniem) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku.

ODBIORCA

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu i usług świadczonych w domenie https://solid-partner.pl, w szczególności osób:

a) osób kontaktujących się z właścicielem serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego,

b) osób zapisujących się na usługę lub na spotkanie

c) osób i firm kontaktujących się z administratorem drogą elektroniczną lub

telefoniczną, jak również

d) osób i firm korzystających z usług świadczonych przez administratora.

INFORMACJE

W Polityce prywatności znajdziesz informacje dotyczące:

· administratora danych osobowych,

· zakresu i celu przetwarzania danych osobowych,

· okresów przechowywania danych wraz z podstawą prawną,

· sposobu gromadzenia danych,

· praw osób, których dane dotyczą,

· udostępniania danych,

· zabezpieczenia danych.

DEFINICJE

Serwis – wszystkie usługi świadczone w domenie https://solid-partner.pl/, w szczególności formularz kontaktowy, rezerwacja terminu spotkania, usługi.

Użytkownik Serwisu – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w serwisie, tj. przegląda strony serwisu np. blog, kontaktuje się z właścicielem serwisu poprzez formularz kontaktowy lub zapisuje się na spotkanie, usługę.

Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, np. zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych czy usuwanie danych.

Usługi firmy – usługi świadczone w zakresie obsługi księgowej, konsultacji podatkowych, obsługi kadrowo-płacowej, obsługi prawnej na rzecz osób fizycznych.

CEL PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane drogą elektroniczną lub telefoniczną oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w serwisie, przyjęcia zapisu na spotkanie lub szkolenie organizowane przez administratora, skontaktowanie się w przypadku zmiany terminu czy miejsca spotkania, jak również w celu realizacji usług zgodnych z zawartymi umowami.

SPOSÓB POZYSKIWANIA

Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

a) wypełnienie formularza zapytania,

b) skierowania zapytania drogą e-mailową i/lub telefoniczną,

c) podanie danych do umowy niezbędnych do jej realizacji.

RODZAJ DANYCH

Mając na względzie ZASADĘ MINIMALIZACJI DANYCH ograniczamy zakres przetwarzanych danych osobowych do minimum niezbędnego do świadczenia usług.

Formularz kontaktu wymaga podania imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail, który może stanowić daną osobową.

Imię i nazwisko pytającego służy personalizacji odpowiedzi a adres e-mail, udzieleniu odpowiedzi zwrotnej.

Podanie dodatkowych danych poprzez ww. formularz nie jest możliwe.

Kontaktując się z firmą Solid Partner Księgowość Sp. z o.o. drogą elektroniczną lub telefoniczną podajesz swoje dane kontaktowe, najczęściej są to: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu czy dane firmy.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.

Zapisując się na spotkanie poprzez dostępny serwis poprosimy Cię o podanie imienia, nazwiska, adresu-e-mail oraz numeru telefonu.

Imię i nazwisko pytającego służy personalizacji odpowiedzi a adres e-mail, potwierdzeniu przyjęcia zapisu czy rezerwacji terminu spotkania.

Podanie numeru telefonu pozwoli na szybki kontakt z Tobą w sytuacji gdy miejsce, termin czy godzina spotkania ulegnie zmianie.

Do przygotowania umowy, jej finalnego zawarcia oraz realizacji wynikających z niej praw i obowiązków niezbędne są imię i nazwisko lub/i dane firmy, adres, NIP. W przypadku kontrahentów – zleceniobiorców czy sprzedawców w ramach zawartej umowy podawany jest numer rachunku bankowego a w przypadku pozostałych osób fizycznych, numer rachunku podawany jest w momencie realizacji przelewu.

Pomocne mogą okazać się również adres-e-mail i numer telefonu ułatwiające wzajemny kontakt.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie współpracy.

Zgodnie z ZASADĄ OGRANICZONEGO CELU zbieramy dane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach opisanych poniżej.

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, co oznacza, że administrator może je przetwarzać, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub do jej wykonania.

Mając na uwadze ZASADĘ OGRANICZONEGO PRZECHOWYWANIA dane osób, które nie zawrą z nami umowy, nie skorzystają z żadnej z usług zostaną usunięte w ciągu 30 dni od dnia ich podania. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy dane będą przechowywane przez okres 11 lat od dnia zakończenia umowy czy zrealizowania usługi.

Jeżeli kontaktujesz się z nami drogą e-mailową lub telefoniczną, żeby zadać pytanie, udzielić odpowiedzi czy np. wysłać prośbę o potrzebne Ci informacje to zbieramy Twoje pytania oraz związanie z nim dane i udzielamy odpowiedzi powołując się na tzw. uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit. f), jaki mamy w tym, aby udzielać Ci pełnych informacji, zapewniać Ci pozytywnych doświadczeń w kontakcie z nami, dbając jednocześnie o Twoją satysfakcję. W tym przypadku Twoje dane będą gromadzone przez czas niezbędny do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi.

Dane osobowe przekazane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia, co oznacza, że administrator może je przetwarzać, gdyż jest to niezbędne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną. Mając na uwadze ZASADĘ OGRANICZONEGO PRZECHOWYWANIA dane osobowe będą przechowywane przez okres 11 lat od dnia zakończenia umowy czy zrealizowania usługi.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Niezależnie od tego, czy Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu umówienia spotkania, czy udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego czy realizacji umowy, świadczenia usługi pamiętaj, że zawsze przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do treści danych w siedzibie administratora, ich sprostowania danych osobowych czy ograniczonego przetwarzania,

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które możesz skierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy czy do wykonania umowy dodatkowo masz:

c) prawo do usunięcia danych, jeżeli będą przesłanki prawne,

d) prawo do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe.

W przypadku przetwarzania adresu e-mail i innych podanych w stopce danych osobowych w ramach trwającej korespondencji przysługuje Ci prawo:

a) prawo do usunięcia danych, jeżeli będą przesłanki prawne,

b) prawo do sprzeciwu.

Wyżej wymienione prawa (poza prawem do wniesienia skargi) realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail: marketing@solid-partner.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Mając na względzie ZASADĘ INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych stosując środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Opracowaliśmy i wdrożyli niezbędną dokumentację przetwarzania danych; tj. Politykę Bezpieczeństwa Informacji. Dostęp do danych osobowych ograniczyliśmy wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Twoje dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych, a zwłaszcza usług hostingu czy usług rozliczeń księgowych. Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych.

DODATKOWE INFORMACJE

Solid Partner Księgowość Sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności użytkowników serwisu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona w zakładce RODO na stronie internetowej solid-partner.pl/rodo, dlatego zalecamy każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.

KONTAKT

W celu realizacji Twoich praw, o których mowa powyżej możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie serwisu, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

POLITYKA COOKIES

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.