Termin podatku w roku 2020 za rok 2019
Artykuł opublikowano: 26 mar, 2020

Przypominamy, że termin płatności podatku wykazanego do uiszczenia w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2019 r. upływa 30 kwietnia 2020 r. Wpłaty trzeba dokonać na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek). Podatnik może numer swojego mikrorachunku otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym lub wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Wystarczy podać swój identyfikator podatkowy, tj. PESEL albo NIP. Numerem PESEL posługują się osoby mające nadany ten numer, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT oraz nie są płatnikami podatków lub składek ZUS. Pozostałe osoby podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu muszą mieć NIP. Do tego grona zalicza się przede wszystkim przedsiębiorców, w tym mających zawieszoną działalność gospodarczą, a także osoby jednocześnie prowadzące własne firmy i pracujące na umowę o pracę.
Małżonkowie, którzy korzystają z łącznego opodatkowania dochodów, podatek wynikający z ich wspólnego PIT-36 lub PIT-37 za 2019 r. mogą wpłacić na mikrorachunek jednego z nich.

Należy podkreślić, że podatek nieuregulowany w terminie płatności staje się zaległością podatkową. Konsekwencją są obciążenia odsetkowe.
Odsetki za zwłokę uiszcza się standardowo za okres od dnia następującego po dniu, w którym upłynął ustawowy termin płatności podatku, do dnia zapłaty (włącznie z tym dniem).

Wyjątek przewidziano w przypadku podatku wynikającego z PIT-37 i PIT-38 za 2019 r. automatycznie zaakceptowanych w ramach usługi Twój e-PIT. Usługa ta polega na przygotowaniu rozliczenia przez administrację skarbową na podstawie posiadanych przez nią danych i udostępnieniu go podatnikowi on-line na Portalu Podatkowym. Udostępnione zeznanie podatkowe można sprawdzić, a następnie zaakceptować bez zmian lub zmodyfikować. Można je również odrzucić i złożyć rozliczenie we własnym zakresie. Jeżeli do 30 kwietnia 2020 r. podatnik nie zaakceptuje lub nie odrzuci PIT-37 lub PIT-38 za 2019 r. przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, a jednocześnie nie złoży rozliczenia samodzielnie, udostępnione zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane. Będzie to równoznaczne z jego złożeniem w dniu 30 kwietnia 2020 r. Podatnik, który sam nie ureguluje podatku wynikającego z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia, otrzyma w maju br. informację z urzędu skarbowego o konieczności dokonania wpłaty w ciągu 7 dni od doręczenia tej informacji. Dotrzymanie tygodniowego terminu pozwoli uniknąć zapłaty odsetek podatkowych.

Translate »
Skip to content